Odmena za právne poradenstvo sa určuje individuálne po vzájomnej dohode s klientom (tzv. zmluvná odmena).

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako hodinová (podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci), paušálnou sumou (paušálna odmena) alebo ako podielová odmena (podielom na hodnote veci).

Ak nebude dohodnutá zmluvná odmena, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 

Právne služby