Advokátska kancelária JUDr. Mateja Csenkyho poskytuje právne služby vo všetkých významných oblastiach práva, pričom sa zameriava predovšetkým na nasledujúce právne oblasti:

Trestné právo

Komplexné právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených, obžalovaných, poškodených, zastupovanie v rámci trestného konania pred orgánmi činným v trestnom konaní a pod. Oblasť trestného práva predstavuje významnú časť poskytovaných právnych služieb. JUDr. Matej Csenky sa pri výkone svojho povolania riadi zásadou účinnej realizácie práva na obhajobu tak, aby bola v trestnom konaní zaručená plná ochrana zákonných záujmov a práv obvineného.

Obchodné právo

Komplexné právne poradenstvo, vypracovanie konkrétnych zmluvných typov obchodného práva, zakladanie obchodných spoločností, správa obchodných spoločností, nájom a správa nehnuteľností (facility management), zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok a pod. Majoritnou oblasťou poskytovania právnych služieb v oblasti obchodného práva je zameranie na oblasť práva nehnuteľností, pričom právne poradenstvo zahŕňa najmä prípravu kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a zmlúv o dielo vo vzťahu ku všetkým druhom nehnuteľností.

Občianske právo

Komplexné právne poradenstvo, vypracovanie konkrétnych zmluvných typov občianskeho práva, zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky, poradenstvo v oblasti rodinného a pracovného práva a s tým súvisiacich právnych úkonov, právo duševného vlastníctva, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok a pod.

Zaručený elektronický podpis

Advokátska kancelária JUDr. Mateja Csenkyho disponuje zaručeným elektronickým podpisom („ZEP“), ktorého výhody spočívajú predovšetkým v možnosti elektronickej komunikácie so súdmi Slovenskej republiky vrátane podávania akýchkoľvek návrhov a podaní, s čím je v prípade vecí týkajúcich sa Obchodného registra spojená zľava zo súdnych poplatkov vo výške 50%.

Mám záujem o právne služby